ShaanSEForums
Hua hai ishq agar tumse, to is mein meri khata kya hai... - Printable Version

+- ShaanSEForums (http://shaanseforums.com)
+-- Forum: Activity (http://shaanseforums.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Writers Corner (http://shaanseforums.com/forumdisplay.php?fid=64)
+---- Forum: Poetry Corner (http://shaanseforums.com/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Thread: Hua hai ishq agar tumse, to is mein meri khata kya hai... (/showthread.php?tid=8001)Hua hai ishq agar tumse, to is mein meri khata kya hai... - Ronit - 07-04-2018Hua hai ishq agar tumse, to is mein meri khata kya hai...

[Image: DaNMnfqW0AAfYHU.jpg]

Hua hai ishq agar tumse, to is mein meri khata kya hai... 
Tumhe jo ishq nahi mujhse to is mein meri khata kya hai... 

Agar sochna bhi na chahoon tumko, tumhi socho mein rehte ho... 
Tumhi keh do bhala, is mein meri khata kya hai... 

Ankhein band karte hain..ke tumko na dekhein hum... 


RE: Hua hai ishq agar tumse, to is mein meri khata kya hai... - sweety - 08-04-2018

haaeee.. wah


RE: Hua hai ishq agar tumse, to is mein meri khata kya hai... - Vishnu - 08-04-2018

Suchi muhabbat woh hain ke woh ho na ho aap usi ke hain
Asan nahi hota kisi ka bun ke jeena